top of page

סימן מסחר בינלאומי

אם אתם רוצים לרשום סימן מסחר בהרבה מדינות אפשר לעשות זאת באמצעות פרוטוקול מדריד.

פרוטוקול מדריד הגדיר מנגנון מעולה לרישום סימני מסחר בהרבה מדינות. היתרון העיקרי שלו גלום שבכך שהוא זול ופשוט בהרבה מהגשת בקשות סימני מסחר בכל מדינה ומדינה. במקרים מסוימים – הוא גם מאוד מקל את הבחינה המדינתית - ולעתים אף מייתר את הצורך בשירותיהם של עורכי הדין המקומיים.

Mobile App Design

רישום בקשה בינלאומית נעשה במספר שלבים: הגשת בקשה מקומית, הגשת בקשה בינלאומית (תוך ציון מדינות רלוונטיות בהם מתבקש סימן המסחר) – ובחינת הבקשה המקומית והבינלאומית במדינה המקומית ובמדינות הרלוונטיות. 

מבקש חייב להיות בעל זיקה גיאוגרפית למדינה על מנת להגיש את הבקשה המקומית באותה מדינה. לדוגמא – חברה בעלת פעילות בישראל או חברה הרשומה בישראל יכולה להגיש את הבקשה המקומית בישראל. הגשת הבקשה המקומית מתחילה את תהליך הבחינה של הבקשה במשרד המקומי. רשות הפטנטים הישראלית לרוב מגיבה בתוך כמה חודשים ממועד הבקשה המקומית. 

הבקשה הבינלאומית מתבססת על הבקשה המקומית – ומומלץ להגישה עד חצי שנה מיום הגשת הבקשה. בבקשה הבינלאומית מציינים את המדינות הרלוונטיות בהם מבקשים להגיש את סימן המסחר – ומשלמים אגרות בהתאם.

לאחר הגשת הבקשה הבינלאומית – מתחיל הליך בחינה בכל המדינות הרלוונטיות. רשמי סימני המסחר במדינות הרלוונטיות בוחנים את הבקשה הבינלאומית. רשמים שונים יכולים להגיע למסקנות שונות.

רשם סימני מסחר במדינה רלוונטית אשר אישר את הבקשה - מייתר את המשך הדיון בבקשה באותה מדינה רלוונטית – דבר המפשט מאוד את הליך הבחינה.

במדינה רלוונטית בה רשם סימני מסחר הפיק השגה לסימן המסחר – צריך להגיב להשגה  – ולרוב צריך להסתייע בעורך דין מקומי.
 

מחכים ללוות אתכם מרגע הרעיון וכל הדרך בהתפתחותו.

רכס פטנטים - כשאלגנטיות פוגשת טכנולוגיה.

bottom of page