top of page

Acerca de

White Chair

עיצובים - מדגמים

עיצוב מוצר יכול לבדל בינו למוצרים אחרים, לתרום להצלחה המסחרית שלו – אבל גם לגרור חיקויים.

חוק העיצובים הישראלי משנת 2018 נותן הגנה מקיפה לעיצוב של מוצרים - גם כאלה שנרשמו כעיצוב רשום וגם כאלה שלא נרשמו כעיצוב רשום.

חוק העיצובים מגן על המראה של מוצר או חלק ממוצר – המראה כולל מיתאר, צבע, צורה, עיטור, מרקם או חומר. המוצר הרלוונטי יכול להיות מוצר פיזי (לדוגמא נעליים, ברז, אריזה), סימן גרפי או המידע המוצג על גבי תצוגת מחשב. העיצוב אונו כולל גופן או תוכנת מחשב. למוצר חייב להיות אלמנט עיצובי - שאינו פונקציונלי טהור.

 

מכיוון שמעצבים רבים, בייחוד בתחום האופנה, מפיקים כמות רבה של עיצובים בכל שנה – ועלות הרישום של עיצוב על כל מוצר היא גבוהה – החוק החדש מעניק הגנה לעיצובים לא רשומים. עיצוב לא רשום (כמו עיצוב רשום) צריך להיות חדש ובעלי אופי ייחודי. ההגנה ניתנת לתקופה מוגבלת של שלוש שנים מיום הפרסום של העיצוב. יש לשים לב כי עיצובים לא רשומים חייבים לשאת סימון מתאים.

על מנת להקל על רישום העיצוב הוגדרה תקופת חסד של שנה. תקופת החסד מעניקה למי שרוצה לרשום עיצוב – לפרסם את העיצוב (לדוגמא – תוך מכירת המוצר הנושא העיצוב) עד שנה לפני יום הגשת הבקשה לרישום העיצוב. במשך שנה זו יכול בעלי העיצוב לראות האם כדאי להשקיע ברישום בעיצוב.

 

האופי ייחודי של עיצוב הוא אחד מתנאי ההגנה עליו – והוא נבחן בעיני משתמש מיודע המכיר עיצובים אחרים בתחום (לדוגמא צרכן אופנה המודע לחלק מהמוצרים הקיימים בשוק). עיצוב בעל אופי ייחודי כאשר הוא מקנה למוצר מראה כללי המאפשר להבדיל בין העיצוב המבקש הגנה לבין עיצובים אחרים בתחום. האופי הייחודי מיועד למנוע הטעיה.

ניתן לבקש לבטל עיצוב רשום בפני רשם הפטנטים, וניתן לבקש לאכוף את העיצוב הרשום ו/או לבטלו בפני בית המשפט.

 

חוק העיצובים הגדיל את הכלים לאכיפת זכויות בעלי העיצוב – ובהם שימוש הרשויות המכס לצרכי אכיפה ופיצוי ללא הוכחת נזק של עד 100,000 ש"ח. גובה הפיצוי יכול להיקבע בהתאם לגורמים הבאים – היקף ההפרה, נזק ממשי לבעל העיצוב, הרווח שצמח למפר, תום הלב של המפר, מאפייני הפעילות של הנתבע וטיב היחסים בין התובע לנתבע. 

תקופה ההגנה על עיצוב רשום הינה 25 שנה מיום הבקשה – וזאת בתלות בתשלום אגרות חידוש פעם בחמש שנים.

משרדנו מתמחה בליווי סטארטאפים בנושאי עיצובים - מדגמים וקניין רוחני 

מוזמנים להשאיר הודעה וניצור קשר בהקדם.

מחכים ללוות אתכם מרגע הרעיון וכל הדרך בהתפתחותו.

רכס פטנטים - כשאלגנטיות פוגשת טכנולוגיה.

bottom of page